Pardonpeton!

La vera aspekto de la retejo ne povas por esti korekte rigardata per via retumilo.
La adreso:
Universala Esperanto-Asocio
Nieuwe Binnenweg 176, 3015 BJ Rotterdam, Nederlando
tel.: +31 10 436 1044
faks.: +49 30 364280169
rete: vidu la liston
 
Konsilaro por Delegitoj de UEA
LA DELEGITA RETO

La Delegita Reto de UEA estas unika en la mondo. Pere de ĝi estas eble trovi Esperante parolantajn homojn en ĉiuj gravaj urboj kaj en multegaj aliaj lokoj en sepdek landoj, ricevi deziratajn informojn, helpon dum vojaĝoj, ktp. Tial estas esence grave, ke ekzistas delegitoj en multaj lokoj de ĉiuj landoj.

STATUTO KAJ REGULAROJ

Laŭ la Statuto kaj la Regularo pri Delegitoj de UEA, ekzistas kvin oficoj en la Delegita Reto. Ĉefdelegito "reprezentas la Asocion" en difinita lando kaj estras la Reton en tiu lando. La diversaj Delegitoj reprezentas la Asocion en la unuopaj urboj kaj urbetoj de la lando. Vicdelegitoj funkcias kiel anstataŭantoj de la Delegitoj. Fakdelegitoj servas kiel fontoj de informoj kaj faciligantoj nur pri difinita fako aŭ difinitaj fakoj. La Junularaj Delegitoj aparte okupiĝas pri agado inter la junularo kaj estas je la dispono de la pli junaj membroj de UEA, se ili bezonas informojn aŭ helpon.

La nuna Regularo pri Delegitoj estis akceptita en 1995. Ĝi difinas la formalajn kondiĉojn de delegiteco. En la Jarlibro de UEA troviĝas praktikaj reguloj pri la servo de informpeto al UEA-Delegitoj kune kun aliaj utilaj informoj. Kompreneble, granda parto de la Jarlibro konsistas el la adresaro de la Delegita Reto.

LA INSTITUCIO

En 1906, la Dua Universala Kongreso de Esperanto rekomendis al la lokaj Esperanto-grupoj, ke ili elektu "konsulojn", kiuj povu agi kiel lokaj reprezentantoj de la esperantistaro kaj faciligantoj de iliaj internaciaj kontaktoj. Tiuj konsuloj povus doni bezonatajn informojn al eksterlandaj esperantistoj, helpi ilin dum vojaĝoj ktp. Kvankam la ideo faris malmultan progreson en la unuaj jaroj, baldaŭ post la fondiĝo de UEA en 1908 ĝi formale realiĝis. Nur la nomo ŝanĝiĝis: la terminon "konsulo" oni forigis, kaj la nomo "delegito" enkondukiĝis. Tiu nomo, kaj ankaŭ la funkcio, restas ĝis hodiaŭ.

La delegitoj ĉiujare plenumas centojn, eĉ milojn da plej diversaj servoj. Ili multe helpas al vojaĝantoj, donante al ili konsilojn koncerne la restadon, vidindaĵojn de la urbo, konatiĝon kun la lokaj kulturaj institucioj, k.s. Ili donas informojn pri laborkondiĉoj, studeblecoj, vivkutimoj. Ili havigas sciigojn pri juraj demandoj, pri novaj akiraĵoj de la scienco en diversaj branĉoj. Doktoraj disertacioj kaj sciencaj verkoj estis ellaboritaj ne malofte dank' al havigo de konvena materialo fare de la fakdelegitoj. Personoj perditaj en la vasta mondo estis retrovitaj pere de la delegitoj de UEA. Malfacile akireblaj medikamentoj estis havigitaj el aliaj landoj pere de la delegitoj. Komplikaj procesoj estis kontentige solvitaj dank' al la helpo de fakdelegitoj pri juro. Nepriskribebla estas la varieco de la servoj farataj per la potenca Delegita Reto de Universala Esperanto-Asocio.

DELEGITO KAJ GRUPO

La bazo de la Esperanto-movado estas la lokaj grupoj. En la plej multaj landoj la lokaj grupoj estas filioj de la Landa Asocio, kaj en multaj landoj, kie la Landa Asocio estas aliĝinta al UEA, ĉiuj membroj de lokaj grupoj estas Aligitaj Membroj de UEA. Sed la grupoj ne estas organoj de UEA. Tio estas la Delegitoj. Ili rekte reprezentas UEA en siaj lokoj kaj havas rektan kontakton kun la Centra Oficejo.

Por la bona funkciado de la loka movado estas esenca kondiĉo, ke regu plena kunlaboro inter la grupo kaj la Delegito; neniel ili devas "konkurenci". Ofte la Delegito mem estas la "motoro" de la loka grupo. Sed kiel Delegito li havas ankaŭ apartan funkcion, estante tiu, kiu reprezentas UEA.

Estas krome konsilinde, ke delegito aktivu tiel en la internacia kiel en la nacia movado.

Cetere, UEA povas reprezentiĝi per delegito ankaŭ en lokoj, kie ne ekzistas loka grupo.

LA TRI TASKOJ DE LA DELEGITOJ

Kion do faras la Delegitoj? La plimulto de la esperantistoj verŝajne imagas, ke la solaj taskoj de la Delegito estas respondi al kelkaj informpetoj kaj helpi al vizitantoj trovi hotelĉambron kaj simile. Se estus tiel, ke la Delegito okupiĝu nur pri turismaj kaj similaj demandoj, kaj ne partoprenus aktive en la loka, landa kaj internacia movado, certe ne havus sencon la postulo, ke la Delegito estu Individua Membro de UEA.

Se oni atente legas la ĉi-supre aluditajn statutĉapitrojn kaj regularojn, oni konstatas, ke efektive la Delegito havas tri gravajn funkciojn: *reprezenti*, *varbi* kaj *servi*. La ekzisto de pluraj miloj da agemaj kaj interesitaj Delegitoj, konsciaj pri sia rolo kaj triobla tasko, estas utila, eĉ necesa stimulo por la movado.

Ni iom rigardu tiujn tri taskojn unuope.

*Reprezenti* la Asocion signifas: esti tiu persono, al kiu ĉiu povas sin turni por ricevi informojn pri la Asocio kaj pri la movado ĝenerale. Lia telefonnumero troviĝu en la telefonlibro sub "Esperanto". Li ĉiam havu je dispono aktualajn informojn pri Esperanto: nacilingvajn varbilojn, Esperanto-dokumentojn, specimenajn ekzemplerojn de la revuo Esperanto kaj de aliaj eldonaĵoj de UEA. Li estu preta konsili al interesiĝantoj pri loke funkciantaj Esperanto-kursoj, pri eventualaj korespondaj kursoj, pri la plej konvenaj lernolibroj por diversaj specoj de lernantoj. Tial li devas kolekti kaj ĝisdatigi tiajn informojn. Li estu plene informita pri UEA, pri ĝiaj eldonaĵoj, ĝiaj aliaj servoj kaj agadoj. Abonilojn, kongresaliĝilojn kaj similajn materialojn li ĉiam havu je dispono. Sed la Delegito ne rajtas en la nomo de la Asocio intertrakti kun publikaj instancoj kaj fari iajn ajn promesojn en la nomo de UEA.

*Varbi* signifas aktive kontakti kun lokaj esperantistoj, kiuj estas nur simplaj Aligitaj Membroj aŭ eĉ ne-membroj de UEA por aligi ilin kiel Individuajn Membrojn kaj/aŭ abonantojn de la revuo Esperanto. Por tio ne necesas speciala talento aŭ granda elokvento. La Centra Oficejo de UEA kaj la landa Esperanto-centro estas ĉiam pretaj provizi la Delegitojn per varbmaterialoj: faldfolioj, aliĝiloj, specimenaj ekzempleroj de la revuo Esperanto kaj de aliaj eldonaĵoj de UEA. Tiajn materialojn oni povas tre facile distribui dum grupaj kunvenoj kaj en similaj okazoj. Varbante novajn Individuajn Membrojn aŭ abonantojn, la Delegito povas rekte enkasigi la kotizojn kaj plusendi ilin al la Ĉefdelegito aŭ Peranto aŭ al la Centra Oficejo. Esperantistojn, kiuj ne vizitas grupajn kunvenojn, oni povas eĉ telefone kontakti por varbi ilin por UEA.

*Servi* estas plurflanka aktivado. Ĝi signifas unuavice respondi al laŭregulaj informpetoj de aliaj membroj aŭ helpi ilin okaze de vizito. Se la Delegito ne povas havigi la petitajn informojn en la daŭro de 14 tagoj post la ricevo de la informpeto, li sendu al la petinto provizoran respondon. Ne estas la devo de Delegito "atendi membrojn en la stacidomo". En okazo de vizito en fremda urbo en lando, kies lingvon la vizitanto ne scipovas, ĝuste la ĉeesto de loka esperantisto povas esti la plej valora helpo. Sekve, se la Delegito mem ne povas iri, estas konsilinde, ke li klopodu sendi alian esperantiston por renkonti la vizitanton. Ne estas tasko de Delegito havigi al petintoj korespondamikojn. Por tiu celo ekzistas la Koresponda Servo Mondskala (vidu la Jarlibron de UEA), kaj la prikorespondaj anoncetoj en la Esperanto-revuoj.

Sed servi signifas ankaŭ aktive serĉi novajn eblecojn por pruvi la utilon de Esperanto per praktikaj servoj. Propravole la Delegito povas fari servojn al ne-membroj, samtempe klopodante varbi ilin por UEA. Tio ne signifas cedi al tiuj kelkaj parazitoj de la movado, kiuj volas uzi la Delegitan Reton kiel senpagan ĉenon da hoteloj kaj restoracioj, neniam pagante eĉ membrokotizon. Ĝi signifas serĉi okazojn por fari neordinarajn servojn, ekzemple peri laboron aŭ malfacile akireblajn informojn, kiuj konvinkos neesperantistojn pri la taŭgeco de la lingvo kaj ne-membrojn pri la valoro de la Delegita Reto. Pri interesaj servoj ofte pretas skribi la loka gazetaro.

KIU ESTU DELEGITO?

"Delegito" ne estas honora titolo de maljuna, meritplena esperantisto ne plu tre agokapabla. La Delegito estu daŭre loĝanta en la sama regiono, konscia pri la grava, plurflanka rolo, kiun povas ludi la vasta reto de Delegitoj tra la mondo. Li estu aktivulo de la movado, laŭeble iniciatema homo kun iom da realigeblaj ideoj. Laŭ la rekomendo de la Estraro de UEA, la Delegito klopodu atingi minimume la lingvan nivelon de la Meza Ekzameno de ILEI/UEA.

Se en via loko ne troviĝas Delegito, kaj se vi plenumas la kondiĉojn laŭ la ĉi-supraj reguloj, vi rajtas proponi vin al la kompetenta instanco (Ĉefdelegito aŭ Direktoro de la Centra Oficejo, depende de la lando). Petu informon (respondilon), plenigu ĝin kaj resendu ĝin al la sama instanco. Se vi ne estas certa, al kiu vin turni, skribu al la Centra Oficejo de UEA en Roterdamo.

Estu kore bonvena al nia mondvasta kolegaro de delegitoj!

Supren
UEA, 2022